Het inzaaien van akkerranden met een bloemenmengsel zorgt voor een verhoging van de biodiversiteit en vormt daarmee een interessante biotoop voor insecten, vlinders en vogels. Het inzaaien dreigt in de gemeente Nijkerk echter te stoppen: de financiering vanuit de gemeente loopt af. Reden voor het CDA om dit in de gemeenteraad aan de orde te stellen.

CDA-raadslid Bert Veldhuizen: ‘De afgelopen 4 jaar hebben we kunnen genieten van akkerranden die ingezaaid zijn met een fraai bloemenmengsel. Daarvan kunnen niet alleen 

wandelaars en fietsers genieten, het zorgt ook voor een verhoging van de biodiversiteit. Kortom, een verfraaiing van het buitengebied en een positieve uitstraling voor de agrariërs in onze gemeente. Het CDA vindt het jammer dat dit dreigt te stoppen en wil dat hier opnieuw budget voor vrijgemaakt wordt.’

Daarom heeft het CDA in de raadsvergadering aan het college gevraagd of zij bereid is de subsidie opnieuw te verstrekken. Dit kon rekenen op brede steun onder de andere partijen.  De wethouder heeft daarom toegezegd met een voorstel naar de raad te komen waarin budget wordt vrijgemaakt, zodat het project voortgezet kan worden.