Het bestemmingsplan voor het centrum van Nijkerkerveen komt vanaf 19 september ter inzage. Dit behelst de bouw van acht koopwoningen op de huidige locatie van muziekvereniging Concordia en twintig gestapelde woningen en vier tweekappers op de locatie van de voormalige Van Rootselaarschool. Op maandag 23 september is hierover een inloopbijeenkomst (17.00 tot 19.00 uur).  

De realisatie van de woningen, die worden gebouwd in samenspraak met Heijmans Huizen, komt dichterbij, nu de bouw van het Voorzieningencluster Nijkerkerveen vordert en de bebouwing op locaties van Concordia en oude Van Rootselaarschool per begin 2020 niet meer gebruikt zullen worden.

Op de locatie van Concordia zijn acht rij- en hoekwoningen voorzien van twee lagen met een kap. De woningen zullen als koopwoningen worden aangeboden. Op de locatie van de Van Rootselaarschool is het voornemen een appartementengebouw van twee lagen met een bewoonbare kap te realiseren dat ruimte biedt aan twintig appartementen voor de senioren doelgroep. Woningstichting Nijkerk zal deze appartementen gaan verhuren. Ook worden op deze locatie vier twee onder-één-kap koopwoningen gerealiseerd.  

Omwonenden worden per brief geinformeerd over de ter inzage legging. ln dezelfde brief worden omwonenden geïnformeerd over de mogelijkheid om tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 23 september 2019 tussen 17.00 uur en 19.00 uur in het huidige pand van muziekvereniging Concordia kennis te nemen van het uitgewerkt bouwplan en hierover vragen te stellen.

Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen, staat het eenieder vrij om zienswijzen in te dienen. Na afloop van de ter inzage legging zullen de eventuele zienswijzen worden voorzien van een reactie en wordt bekeken of deze aanleiding vormen het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Ons college zal uw raad vervolgens voorstellen het ontwerpbestemmingsplan (al dan niet gewijzigd) vast te stellen. Naar verwachting kunt u dit voorstel behandelen in de raadscyclus van december 2019 of begin 2020.
Na de ingebruikname van het Voorzieningencluster Nijkerkerveen per begin 2020 zal de huidige bebouwing op de locaties van de Van Rootselaarschool en Concordia worden gesloopt, waarna,
afhankelijk van het verloop van de planologische procedure, begonnen kan worden met de bouw van de woningen. Dit zal naar verwachting medio 2020 zijn.

Kees van den Heuvel