Bij de reconstructie van de Oranjelaan-Hoefslag in Nijkerk worden extra parkeerplekken toegevoegd. Die komen op het Willem Alexanderplein en zijn vooral bedoeld voor de gasten van gezondheidscentrum Nije Veste. Die beperkte aanpassing is het resultaat van zienswijzen die in het definitieve plan zijn verwerkt dat als doel heeft om de leefbaarheid en de (verkeers)veiligheid te
verbeteren van de Oranjelaan en de Hoefslag. Bij de reconstructie wordt de huidige snelheid van 50 km/uur aangepast naar 30km/uur. Hiermee volgt de gemeente Nijkerk ook het landelijk verkeersbeleid om binnen de bebouwde kom maximaal 30km/uur te rijden. Daarbij wordt ook de kans benut om de openbare ruimte duurzaam in te richten, het stationsplein en het parkeren te optimaliseren. Verder sluit de inrichting van het gebied aan bij de uitstraling van de binnenstad. Dit is in lijn met het vastgestelde beeldkwaliteitsplan van de binnenstad.
Het tracé van de Oranjelaan, de Stationsweg, het Willem Alexanderplein en de Hoefslag is een belangrijke verkeersader die grenst aan het centrum van Nijkerk. Momenteel worden de wegen onnodig gebruikt door doorgaand verkeer als verbinding naar Barneveld en Putten. Naar aanleiding van binnengekomen klachten over de verkeersveiligheid op de Oranjelaan is de reconstructie van dit gebied opgenomen in het Programma Ruimtelijke en Maatschappelijke Investeringen (PRMI). De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van de knelpunten.
Het totale beschikbare budget is € 1.400.000,-. De kostenraming bij het huidig ontwerp in de voorontwerpfase laat een overschrijding zien van €400.000,-. In het definitief ontwerp voert de gemeente Nijkerk kostenbesparende maatregelen door.