Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk wil de Regiovisie ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’  van de West Veluwe Vallei gebruiken als kader voor de strijd tegen huiselijk geweld. Het gaat daarbij niet alleen om bekende vormen van mishandeling, zoals geweld tegen vrouwen en kindermishandeling. Andere voorbeelden zijn ouderen-mishandeling, eer-gerelateerd geweld en financiële uitbuiting. Onlangs ondertekende wethouder Harke Dijksterhuis namens Nijkerk als één van de gemeenten uit de West Veluwe Vallei deze nieuwe visie. Nijkerk werkt daarmee samen met de gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen. Als de gemeenteraad akkoord gaat, is deze visie van 2020 tot 2024 de leidraad voor de uitvoering van het beleid om huiselijk geweld tegen te gaan.

In de visie wordt gesproken over ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’. Kenmerk van deze soorten van geweld is, dat er een afhankelijkheidsrelatie is tussen slachtoffer en pleger. Dan kan het gaan om afhankelijkheid in de relatie, economische afhankelijkheid, zorgafhankelijkheid of een combinatie daarvan. Geweld in afhankelijkheidsrelaties is één van de meest omvangrijke geweldsvormen in onze samenleving. 

Speerpunten Geweld hoort nergens thuis

De regiovisie sluit aan bij het meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het Rijk. 

In dit programma staan de volgende speerpunten centraal: 

  1. Geweld in afhankelijkheidsrelaties eerder en beter in beeld hebben. 

  2. Geweld in afhankelijkheidsrelaties stoppen en duurzaam oplossen.

  3. Specifieke doelgroepen met specifieke problemen extra aandacht schenken. 

Preventie, signalering en nazorg

Deze actielijnen zijn in de regiovisie uitgewerkt in vijf ambities per speerpunt. Voorbeelden van deze ambities zijn: zorgen dat professionals met de meldcode werken, werkgevers alert maken en opvang en passende ondersteuning voor slachtoffers verbeteren. Preventie, signalering en nazorg vormen de basis van de aanpak om het geweld van generatie op generatie te doorbreken. De problematiek vereist (soms) langdurige begeleiding en een systeemgerichte en integrale aanpak vanuit het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Daarbij wordt, waar mogelijk, ondersteuning ingezet vanuit het eigen sociale netwerk. 

Wethouder Dijksterhuis: ”Niet wegkijken”

Wethouder Dijksterhuis:” Veel mensen hebben thuis geen veilige omgeving. Maar liefst 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen zijn ieder jaar slachtoffer van een vorm van huiselijk geweld. Vanuit Nijkerk kwamen er vorig jaar 103 meldingen binnen  bij  het meldpunt van Veilig Thuis Gelderland-Midden. Dat is niet het totale aantal, want het is bekend dat veel slachtoffers geen melding maken van geweld in huiselijke kring. De schade die huiselijk geweld fysiek, materieel en mentaal veroorzaakt, is groot. Daar mogen we niet van wegkijken. Ik vind het heel belangrijk om samen te werken in de strijd hiertegen. De Regiovisie Geweld Hoort Nergens Thuis biedt kaders, die wij lokaal verder kunnen uitwerken in een uitvoeringsagenda. De concrete projecten en voorstellen die daarin zullen staan, vormen een stap richting de bestrijding van huiselijk geweld in onze gemeente. Huiselijk geweld kunnen we alleen samen aanpakken. Daarin heeft iedereen een rol. Ik roep ook iedereen op, die geweld in een huiselijke situatie vermoedt, contact op te nemen met Veilig Thuis Gelderland Midden via het telefoonnummer 0800-2000. En als mensen een hulpvraag hebben over geweld binnen het eigen gezin, dan kunnen zij contact opnemen met het gebiedsteam van de gemeente.”