De EHBO afdeling Nijkerkerveen hield maandagavond 17 maart 1975 de jaarvergadering in de gemeenschapsruimte van de CJ van Rootselaarschool. Het werd voor bestuur, leden en genodigden een fijne avond waar met plezier op teruggekeken kan worden. Zo stond toentertijd in de plaatselijke krant.

Voorzitter E. plug. opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom. De voorzitter zei het huishoudelijk gedeelte zo snel mogelijk af te willen werken om er na de pauze een gezellige bingo avond van te maken. Hij bracht dank aan het schoolbestuur voor het gebruik van het schoolgebouw voor de EHBO lessen. “Het is moeilijk een avond te vullen in de cursustijd, zo hoort men weleens”, aldus de voorzitter. “Wij hebben daar een mooie oplossing voor gevonden. Een avond geeft de dokter les, een avond het bestuur en een avond de Lotus en schminkploeg”. Voorts bracht de voorzitter zijn dank uit aan Dokter Z. van de Kolk en het bestuur voor de prettige samenwerking. Ook werd door de heer Plug gevraagd of men al nieuwe cursisten wist voor het nieuwe seizoen. Deze konden zich dan opgeven bij mevrouw Witzel of bij een der andere bestuursleden.

“Financieel hebben we ook een goed jaar gehad”, aldus de voorzitter. “Wij hebben daarom een Episkop-transparantprojektor gekocht”. Enkele getoonde illustraties werden op deskundige wijze toegelicht door dokter van de Kolk. Hei zei ondermeer dat het op deze manier makkelijker praten is dan met een dia projektor en beter te begrijpen, vooral voor beginnende cursisten. “De plaatjes die we laten zien hebben niet helemaal betrekking op de EHBO, maar ze zijn wel van grote waarde. Het is prachtig om te zien en belangrijk om er toch even op in te gaan. Mede door deze projektor kan bij ons de opleiding uitgebreid worden”. Zei hij. Vervolgens las mevrouw J.A. Witzel de notulen van de vorige jaarvergadering. Uit het verslag van penningmeesteresse mejuffrouw E. Buitink bleek dat de kas er gezond uitzag. De heer van de Meide, lid van de kascontrolecommissie, vond dat zowel het bestuur als leden blij mochten zijn met zo’n accurate penningmeesteresse. Uit het jaarverslag van de secretaresse bleek ook al gauw dat de zaken er goed voorstonden. “Wij proberen zoveel mogelijk te doen voor zo min mogelijk geld”, zei de secretaresse. “Door de post zoveel mogelijk zelf te bezorgen besparen wij zeker honderd gulden per jaar”.

“Momenteel telt de vereniging 81 leden. Het is ons prima bevallen in dit gebouw, wij hebben meer ruimte dan voorheen. Ook is de traditie voortgezet. Dit jaar zijn weer alle leden geslaagd. De oefeningen alleen worden zo reĆ«el mogelijk gemaakt. Maar waar blijven onze leden als er bij onze zusterafdeling een oefening is”? vroeg mevrouw Witzel zich af. Zij sprak de wens uit dat dokter van de Kolk nog lang de gelederen zal versterken. Hierna was er de bestuursverkiezing. Aftredend, maar herkiesbaar was voorzitter E. Plug. Deze werd herkozen en hij bedankte de leden voor het vertrouwen dat zij de afgelopen drie jaar in hem gesteld hadden. Hij zei: “Ik heb veel steun gehad aan onze oud voorzitter J. van Essen”.

Na deze woorden werden de zusterafdelingen in de gelegenheid gesteld hun zegje te doen. Allen waren het erover eens dat de afdeling Nijkerkerveen een voorbeeld was voor de andere verenigingen. Allen vonden het belangrijk dat de Veense afdeling een arts heeft als docent. Het is enorm belangrijk dat een arts wil helpen met dit werk te stimuleren. Niet alleen dokter van de Kolk werd gefeliciteerd met de gang van zaken, maar ook het bestuur en de vereniging. Dokter van de Kolk bedankte op zijn beurt alle sprekers. “Toch moeten wij proberen bescheiden te blijven”, zo zei hij. “Wij kunnen het wel leiden, maar de cursisten moeten het werk doen. We hebben een pracht bestuur. Eigenlijk zouden we de EHBO iets meer moeten inschakelen bij het werk van de arts. In de toekomst moeten wij ons daar zeker in gaan verdiepen. Graag wil ik mijn dank overbrengen aan het bestuur als team voor de prettige samenwerking. Wat mezelf betreft hoop ik het vol te houden totdat ik een oud mannetje ben”. Voorzitter Plug bedankte allen voor de gesproken woorden, waarna de heren Smit en Vevie de aanwezigen vermaakten met bingo. Hiervoor bleef men nog een paar uurtjes gezellig bij elkaar.

Wil je meer uit de Nijkerkerkerveense geschiedenis lezen en zien? Klik dan hier.