Er komen steeds meer verzoeken voor (bouw)plannen binnen bij de gemeente. Het college stimuleert dit door meer ruimte te geven aan inwoners, ondernemers en instanties om zelf te werken aan (bouw)plannen of veranderingen in hun omgeving. Natuurlijk wil de aanvrager het liefst zo snel mogelijk weten of het verzoek haalbaar is. Daarom kiest het college voor een nieuwe aanpak voor plannen die afwijken van het bestemmingsplan. De afhandeling van deze verzoeken vindt voortaan plaats in drie stappen. Het college wil met deze nieuwe wijze van werken efficiënter en kostendekkend te werk gaan. Voor elke stap geldt vanaf 1 oktober een nieuw legestarief. De gemeenteraad neemt 26 september een besluit over deze tarieven. 

Hoe werkt het?

De gemeente neemt in stap 1 (‘overleg vooronderzoek’) een verzoek in behandeling volgens het uitgangspunt ‘ja, mits’. Dit betekent dat het verzoek eerst globaal getoetst wordt. Binnen enkele weken stuurt de gemeente een brief waarin staat of het verzoek haalbaar is. Indien het antwoord ‘ja’ is, wordt er aangegeven wat de aanvrager voor het vervolg moet indienen. Met deze eerste stap krijgt de aanvrager gelijk duidelijkheid. Deze brief heeft een geldigheidsduur van één jaar. De kosten hiervoor bedragen € 100,00.  

In stap 2 (‘indienen principeplan’) werkt de aanvrager het plan verder in detail uit. Er vindt overleg plaats met de medewerker van de gemeente. Na indiening wordt het uitgewerkte plan besproken met interne en externe vakspecialisten. Op basis van alle adviezen neemt het college tot slot van deze stap een principebesluit. In de brief aan de aanvrager staat vermeld onder welke voorwaarden het college (‘ja, mits…’) bereid is het plan mogelijk te maken. Het principebesluit is drie jaar geldig. De kosten hiervoor bedragen € 2.400,00.

Afronding van de procedure

De derde stap (‘formele procedure’) is de procedure die nodig is om het plan uit te voeren. De aanvrager zorgt in alle gevallen zelf voor de uitvoering van de onderzoeken. De aanvrager blijft zelf aan zet en heeft twee keuzes. Keuze 1 is dat de aanvrager zelf de onderbouwing van het plan of het bestemmingsplan mag maken. Dit kan natuurlijk met behulp van eigen adviseurs. Keuze 2 is dat de aanvrager de gemeente vraagt de onderbouwing van het plan of het bestemmingsplan te maken. Het werk voor keuze 2 wordt extra in rekening gebracht. Dit gebeurt nadat met aanvrager afspraken zijn gemaakt over de kosten voor deze stap. 

Als de aanvrager de kosten wil beperken, bestaat de mogelijkheid de aanvraag mee te laten liften in een speciaal bestemmingsplan dat voor het betreffende gebied wordt opgesteld. Hiermee kan wel enige vertraging optreden, omdat zo’n plan maar één keer per jaar in procedure wordt gebracht. 

Met deze nieuwe aanpak geeft het college de inwoners, ondernemers en instanties de ruimte om zelf nog meer het initiatief te nemen. Deze ruimte geeft de gemeente bewust in vertrouwen. Dit betekent dat de gemeente zoveel mogelijk het initiatief bij de aanvrager laat en hem of haar daarbij in alle drie stappen ondersteunt.