Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerp van de Omgevingsvisie 2022-2040 en van de Mobiliteitsvisie aan de gemeenteraad voor vaststelling aan te bieden. Het is nu aan de gemeenteraad om hierover besluiten te nemen. Naar verwachting worden de visies behandeld in de raadsvergadering van 20 oktober 2022. De Omgevingsvisie is een toekomstbeeld waarmee de gemeente laat zien hoe de gemeente erover tien tot vijftien jaar uit kan zien. Dat toekomstbeeld gaat over de fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij om wonen, werken, verkeer en vervoer, voorzieningen, het landelijk gebied en duurzaamheid. In de visie staat onder andere beschreven waar de gemeente woningen wil bouwen en waar nieuwe wegen komen. De visie gaat ook over onderwerpen als: duurzamer leven, openbaar groen en hoe de gemeente het gebruik van de fiets beter wil faciliteren.

Het college werkt de visie de komende jaren uit in concrete projecten en programma’s. Een voorbeeld is het Programma Mobiliteit. Hierin worden de plannen op gebied van verkeer en vervoer concreet uitgewerkt in maatregelen.

 

Participatie en inspraak

Voordat het college over de visies een besluit nam is er een uitgebreid participatietraject geweest. Het college heeft inwoners betrokken via enquêtes en bijeenkomsten in de drie kernen. Ook is er gesproken met diverse instanties, zoals de woningstichting, de veiligheidsregio, het waterschap en de provincie. Van 7 april tot en met 18 mei hebben beide visies ter inzage gelegen en kon iedereen die dat wilde op beide visies reageren. In totaal zijn er 104 reactie bij de gemeente binnengekomen. Die zijn zorgvuldig bekeken en beantwoord. Op basis van de reacties zijn de visies op meer dan 25 onderdelen aangepast. Hiermee zijn de visies nog beter geworden. Alle insprekers krijgen persoonlijk bericht en antwoord op hun reactie.

 

De komende jaren zal het college ook bij de uitwerking van de visies inwoners via participatie betrekken.

 

Alle stukken zijn te lezen op de website van de gemeente.