Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) presenteerde afgelopen maandag haar rapport ‘Ruimtelijke ordening en bouwomgeving; de potentie van woningbouw in de groene omgeving’. Dit rapport is opgesteld zonder afstemming met de betrokken gemeenten. De landelijke opgave voor het bouwen van nieuwe woningen tot 2030 is groot. Ook in de gemeente Nijkerk is er veel vraag naar nieuwe woningen, alhoewel de gemeente Nijkerk zich niet herkent in de door EIB gehanteerde aantallen. Alleen bouwen in het groen is niet de oplossing en snel bouwen moet niet ten koste gaan van het landschap. Ook is het niet de bedoeling dat steden en dorpen aan elkaar groeien. Daarom werkt de gemeente Nijkerk met de regio Amersfoort en de regio Foodvalley aan verstedelijkingsstrategieën.

 

Dat betekent dat er bij de woningbouwopgave, samen met de regio’s en andere gemeenten, in de eerste plaats  ingezet wordt op inbreidingslocaties. Dit zijn locaties rondom openbaarvervoersknooppunten of bijvoorbeeld op bedrijventerreinen, zoals de Havenkom. “Een zekere mix met uitbreidingslocaties is naar onze inschatting onvermijdelijk, maar die worden gezocht aansluitend bij de bestaande bebouwing om het groen zoveel mogelijk te sparen”, geeft wethouder Wim Oosterwijk aan. Daarnaast gaat het in de nog op te stellen Omgevingsvisie van de gemeente Nijkerk niet alleen gaan om het bouwen van woningen. Er is altijd samenhang met bijvoorbeeld recreatie en de kwaliteit van het landschap.’

 

Afspraken in Woonvisie 2020+

Op veel locaties in de gemeente wordt nu al hard gewerkt aan extra woningen. In de Woonvisie 2020+ heeft de gemeenteraad vastgesteld dat er de komende jaren 250 woningen per jaar gebouwd worden. Die bevoegdheid daarvoor ligt immers bij de gemeente. Met inwoners, ondernemers en de gemeenteraad wordt er op dit moment gewerkt aan een eerste Omgevingsvisie. Hierin wordt aangegeven hoe de woningbouwopgave en andere (mogelijke) ontwikkelingen in de woon-, werk- en leefomgeving er tot 2040 uitzien.