Zo komt de nieuwste woonwijk van Nijkerk, Het Spaanse Leger, eruit te zien. Het is gelegen in de driehoek Amersfoortseweg, Barneveldseweg en de spoorlijn Amersfoort-Zwolle. Het plan van De Bunte Vastgoed Oost en Lithos Bouw & Ontwikkeling voorziet in 325 woningen en ligt vanaf deze week (2 juli) ter inzage. Van de woningen zal minimaal 35% sociale woningbouw zijn. Het overgrote deel van het plangebied zal worden bebouwd met grondgebonden woningen. Appartementen zijn voorzien in twee gebouwen langs de Amersfoortseweg (twee lagen met een kap, respectievelijk drie lagen met een kap) en bij de entree van het plangebied nabij de Intratuin (vier en zes bouwlagen, daaronder een half verdiepte parkeergarage).

De nadere afstemming met diverse betrokken marktpartijen heeft geleid tot overeenstemming over planuitgangspunten met diverse bewoners/omwonenden en bedrijven in het plangebied. Huidig uitgangspunt is dat de bedrijven Kraay Nijkerk en Country Mill Horse Support zullen verhuizen naar bedrijventerrein De Flier, respectievelijk een locatie aan de Westkadijk. Ook autobedrijf Heining zal verhuizen naar een locatie buiten het Spaanse Leger. Intratuin Nijkerk blijft in het gebied gevestigd, maar zal door een grondruil met de initiatiefnemers voor woningbouw een rechthoekig kavel verkrijgen, krijgt een nieuwe toegang vanaf de nieuwe hoofdontsluiting van het plangebied op de Amersfoortseweg en zal haar buitenterrein opnieuw inrichten. In voorliggend ontwerpbestemmingsplan wordt dit planologisch mogelijk gemaakt.

De huidige ontsluiting van het gebied het Spaanse Leger vanaf de Barneveldseweg zal worden afgesloten met een speedgate. Alleen bevoorradend verkeer van de Intratuin kan van deze ontsluiting gebruik maken. Rondrijden van vrachtverkeer door het gebied of via de parkeerplaats van de Intratuin wordt op deze manier voorkomen.

Start planprocedures woningbouw in Het Spaanse Leger in Nijkerk

Per 2 juli 2020 zullen het ontwerpbestemmingsplan Het Spaanse Leger 2020 en het beeldkwaliteitplan Het Spaanse Leger ter inzage worden gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan Het Spaanse Leger 2020 biedt het planologisch kader waarbinnen de beoogde woningbouwontwikkeling in het plangebied tot stand kan worden gebracht. Het plan is voor wat betreft de nieuwbouwontwikkelingen een zogeheten flexibel bestemmingsplan, dat een rechtstreekse bouwtitel biedt voor de realisatie van het plangebied. De planopzet is in het bestemmingsplan niet gedetailleerd vastgelegd; het biedt ruimte voor een flexibele planuitwerking waarbij in het bestemmingsplan de ruimtelijke en functionele dragers van het plan wel zijn vastgelegd. Hierbij moet gedacht worden aan de hoofdwegenstructuur, de waterpartijen, de groenstructuren, het maximaal aantal woningen van 325, hoogten van woningen, etc. Bestaande functies in het gebied worden in dit bestemmingsplan ook bestemd, zodat voorkomen wordt dat in het plangebied meerdere bestemmingsplannen van kracht zijn.