Wethouder Esther Heutink van de gemeente Nijkerk spreekt woensdag 29 maart met de exploitant van Hoeve Sparrendam in Hoevelaken over sluiting van de horeca-activiteiten van het partycentrum. In elk geval kan de exploitant geen rechten ontlenen aan gesprekken of afspraken uit het verleden, zo stelt de wethouder: ,,Twee keer is een principebesluit genomen, maar daar kan niemand ooit echt rechten aan ontlenen. Dat is in 2013 en 2018 nog een keer herbevestigd. Er is alleen heel lang niet gehandhaafd. Dit is een heel, heel ingewikkeld dossier.’’ Een aantal documenten is overigens nog niet aangeleverd. Het college van B&W ziet af van legalisering van de huidige horeca-activiteiten van Hoeve Sparrendam in Hoevelaken. Dat gebeurt na veel kritiek van de gemeenteraad die met een breed gedragen motie niet instemde met de activiteiten van de Sparrendam. Het college realiseert zich dat er in de raad geen draagvlak is voor voortzetting van het legalisatietraject. Het gemeentebestuur heeft daarom besloten om het op 26 maart 2013 genomen principebesluit ‘Legalisatie activiteiten Hoeve Sparrendam Veenwal 6 te Hoevelaken’ te herzien.

Hoeve Sparrendam wordt al jaren gebruikt als trouwlocatie door de gemeente. In Hoeve Sparrendam worden gedurende circa 15 jaar besloten feesten gehouden. Er was nog nooit handhavend tegen opgetreden. Geoordeeld werd dat nu opeens gaan handhaven ‘een grote maatschappelijke impact’ zou hebben. Wel werd erkend dat er een ‘uitstraling naar de omgeving’ was vanuit Hoeve Sparrendam, namelijk in de vorm van geluid. Maar aan de richtlijnen van de VNG-brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ werd voldaan, dus vanuit een oogpunt van ruimtelijke ordening was er, naar verluidt, geen geluidsprobleem. Opgemerkt werd nog wel dat voor de benodigde vergunning op grond van de Drank- en Horecawet mogelijk nog een akoestisch onderzoek plaatsvindt.

De bestemmingsplanwijziging heeft onoplosbare issues aan het licht gebracht. Voor de volgende drie problemen rond Hoeve Sparrendam zijn geen oplossingen voorhanden:

  • de geringe breedte van de toegangsweg. In geval van calamiteiten of rampenbestrijding is de toegangsweg van de Veenwal te smal.
  • de onevenredige geluidshinder die op late tijdstippen wordt veroorzaakt door afscheidnemende en vertrekkende bezoekers;
  • de mismatch tussen de intensieve horecafunctie op Veenwal 6 en de woon-, recreatie- en natuurfuncties in de directe omgeving daarvan.

Bron Kees van den Heuvel