Donderdagavond heeft de gemeenteraad geen besluit genomen over het nieuwe  Hondenbeleid dat het college van B & W aan de raad heeft voorgelegd. Alle fracties hebben hun zorgen uitgesproken over de praktische uitwerking en vragen zich af of het nieuwe beleid wel effectief is.

De VVD is het niet eens met het voorgestelde nieuwe hondenbeleid omdat:

  1.     Wij denken dat het afschaffen van de poepzuiger en van de uitlaatstroken zonder opruimplicht geen oplossing biedt voor de hondenpoepoverlast en wij denken dat het alleen maar zal verergeren.

  2.     Wij zijn tegen de volledige aanlijn- en opruimplicht buiten de bebouwde kom, het is te beperkend voor de hondenbezitters en ook niet te handhaven.

 3.     Wij denken dat het beter communiceren over het huidige hondenbeleid en het beter faciliteren door meer afvalbakken een beter resultaat zal opleveren.

De gemeenteraad wil eerst verder in gesprek met het college over de keuzes voor nieuw hondenbeleid, voordat een nieuw voorstel aan de raad ter besluitvorming  wordt voorgelegd.