Het adres Stoutenburgerlaan 31 tegenover Euretco in Hoevelaken krijgt een bedrijvenbestemming. De perceeleigenaar van de woning op de Stoutenburgerlaan 31 heeft daartoe een verzoek ingediend. Dit perceel met daarop een woning is naast het bedrijventerrein Horstbeek gelegen en moet deel gaan uitmaken van het bedrijventerrein. De ontsluiting van het perceel zal plaatsvinden via de bestaande ontsluiting aan de noordzijde. Deze ontsluiting zal worden verbreed. De bedoeling is dat het Beeldkwaliteitsplan Horstbeek ook voor dit nieuwe deel van Horstbeek gaat gelden. Verder geldt dat toevoeging van zelfstandige horeca en zelfstandige kantoorfuncties op deze locatie niet wenselijk is. Ook detailhandelsfuncties zijn uitgesloten op deze locatie. De waardevolle bomen en groen op de planlocatie worden behouden. Daarnaast is beschreven dat de bestaande woning ook eventueel behouden kan worden, als markant element (waarbij deze bijvoorbeeld wordt omgevormd tot ondergeschikte horecafunctie, ten dienste van de bedrijvigheid). Mocht dit niet haalbaar blijken, dan wordt de woning eventueel gesloopt.