De gemeente Nijkerk voldoet op diverse fronten aan de regelgeving voor wat betreft het tegengaan van discriminatie en het nastreven van diversiteit, een doelgroepenbeleid en inclusiviteit. Dat antwoordt het college van Burgemeester en Wethouders op vragen van raadslid Janneke van Heugten (PRO21) die zich afvroeg in hoeverre het huidige personeelsbestand een afspiegeling is van de Nijkerkse bevolking, daarbij wijzend op het antidiscriminatiebeleid van de gemeente Nijkerk.
De gemeente Nijkerk antwoordt: ‘De gemeente Nijkerk geeft vol overtuiging invulling aan de vigerende wet- en regelgeving. Zo is discriminatie naar leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging en nationaliteit verboden, hebben wij aandacht voor de verhouding mannen/vrouwen in hogere functies en zijn er doelstellingen voor het zogenaamde doelgroepenbeleid (kandidaten met kansen en beperkingen). Deze zijn sturend voor ons beleid en dragen bij aan de genoemde inclusiviteit. De gemeente Nijkerk voldoet al geruime tijd aan de doelstellingen van het doelgroepenbeleid, in het
kader van de Participatiewet. Het doel van deze wet is om meer mensen, ook met een arbeidsbeperking, aan het werk te krijgen. Dit is niet alleen een taak die wij als gemeente in het kader van de Participatiewet uitvoeren, maar ook een verantwoordelijkheid voor de gemeente als werkgever. Sterker nog: de gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij het creëren van kansen voor mensen met een arbeidsbeperking. We vragen van ondernemers in onze gemeente inzet voor de doelgroep, het spreekt voor zich dat we hierin als gemeente het goede voorbeeld geven. Ook vinden wij het als organisatie belangrijk om een afspiegeling van de samenleving te zijn. Dit betekent dat wij mogelijkheden willen creëren voor iedereen in onze samenleving, ook de medemens met een arbeidsbeperking. Concreet betekent dit dat wij voor 2020 afgesproken hebben om vier plekken organisatie-breed (financieel) beschikbaar te stellen voor de mensen vanuit de doelgroep. Het jaar 2020 sluiten wij af met vijf medewerkers die werkzaam zijn vanuit de doelgroep. Ons doel is om de komende jaren verder uit te breiden naar negen plekken in 2023.

Ook in haar HRM-beleid heeft de gemeente nadrukkelijk aandacht voor inclusiviteit. Ook in de selectieprocedures worden de regels gevolgd en geborgd conform de richtlijnen van het netwerk voor HR-professionals. Deze NVP-sollicitatiecode is een gedragscode en bevat basisregels die werkgevers én sollicitanten in acht kunnen nemen bij de werving en selectie. Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving-en-selectieprocedure. De code is gebaseerd op meerdere uitgangspunten betreffende werving en selectieproces, waaronder: ‘’een eerlijke kans op aanstelling voor de sollicitant, dat betekent gelijke kansen bij gelijke geschiktheid en de organisatie bepaalt haar keuze op basis van geschiktheid voor de functie’’.
Functie-eisen kunnen betrekking hebben op vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring), gedrag en persoonlijke kwaliteiten. Eisen ten aanzien van persoonlijke kenmerken worden slechts gesteld indien deze in verband met een goede functievervulling noodzakelijk zijn en voor zover zij niet in strijd zijn met wettelijke regelingen. Op deze manier sluiten wij een mogelijk discriminatie uit en kijken wij naar de best geschikte kandidaat.

Op basis van AVG-regelgeving is het niet mogelijk om expliciet registraties bij te houden op basis van inclusiviteit. Daardoor kunnen wij niet expliciet aangeven hoe de afspiegeling is, wetende dat wij medewerkers in dienst hebben met verschillende achtergronden wat betreft leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Als het gaat om de registratie van onze personeelsgegevens dan registreren wij de AVG – ‘gewone’ personeelsgegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomsten aan te gaan. Dit houdt in de gegevens die noodzakelijk zijn om onder andere salarisverwerking uit te voeren en contracten op te stellen.

Kijkend naar de huidige samenstelling van de organisatie dan zien wij als college, zowel in de beleid als in de uitvoerende teams, de diversiteit van de Nijkerkse samenleving terug. Het handhaven en blijven meebewegen met veranderingen in die diversiteit, vinden wij in het kader van een adequate dienstverlening van groot belang.’