Het college van b en w van de gemeente Nijkerk heeft de ‘Ontwikkelagenda aanpak personen met verward gedrag’ vastgesteld. In de Ontwikkelagenda staat beschreven hoe de gemeente samen met andere partijen de komende jaren wil werken aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Belangrijk is, dat het aanbod van ondersteuningsmogelijkheden nauw op elkaar aansluit, zodat personen met verward gedrag niet tussen wal en schip vallen. In Nijkerk is er in de basis al veel geregeld binnen het Sociaal Domein. In de Ontwikkelagenda staat beknopt wat het college extra wil oppakken voor deze doelgroep. 

Er is bewust gekozen voor een Ontwikkelagenda, omdat het college de precieze invulling van de aanpak wil bepalen in overleg met haar belangrijkste samenwerkingspartners (ketenpartners). Bovendien is de diverse wet- en regelgeving nog volop in ontwikkeling. Daardoor is het nu nog niet mogelijk om een definitieve sluitende aanpak vast te stellen. Dit najaar start de gemeente met een lokaal ‘ketenpartneroverleg’. Daarin wordt de aanpak van deze doelgroep verder besproken. Het overleg is ook bedoeld om de landelijke en regionale ontwikkelingen met elkaar te delen en te vertalen naar de situatie in Nijkerk. 

Concrete stappen

In de gemeente Nijkerk zijn er ook concrete stappen gezet. Zo is de gemeente inmiddels aangehaakt bij de Stichting herstelproces, waar de inwoners van Nijkerk een crisiskaart kunnen aanvragen. De crisiskaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, dat past in een portemonnee. De crisiskaart geeft aan wat omstanders en hulpverleners moeten doen of laten als iemand in crisis is. Er staat bijvoorbeeld op wie ze kunnen bellen en welke afspraken er zijn gemaakt met behandelaar(s), crisisdienst en vertrouwenspersonen. Een ander belangrijk onderwerp dat in Nijkerk geregeld is, is  het vervoer naar en van een crisisbeoordelingslocatie. Dit is een plek waar beoordeeld wordt op welke manier iemand met verward gedrag het beste geholpen kan worden

Kleine groep

In de gemeente Nijkerk gaat het om een relatief kleine groep. Volgens opgave van de zorgverzekeraars werden begin 2017 215 inwoners behandeld voor een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA). Vorig jaar zijn er 80 meldingen bij de politie gedaan in de categorie  “overlast door verwarde personen of overspannen personen”. Op basis van een landelijke analyse van deze meldingen, is de inschatting dat het om circa 35 unieke personen gaat.  De algemene verwachting is dat deze groep de komende jaren kan gaan stijgen. Een oorzaak hiervan is de tendens (en wens van mensen) om steeds langer  zelfstandig te blijven wonen, ook als er zorg nodig is. Dat geldt ook voor het afbouwen van beschermd wonen.