De gemeente Nijkerk gaat het oneigenlijk gebruik van lachgas verbieden. Ook voorbereidingen of het bij zich hebben van hulpmiddelen voor dat gebruik, die gepaard gaan met verstoring van de openbare orde en hinder veroorzaken met een nadelige beïnvloeding van het woon- of leefklimaat, moet tot het verleden behoren. Een algemeen voor de hele gemeente geldend gebruiksverbod van lachgas is echter niet mogelijk, want dat zou stuiten op belangrijke juridische bezwaren. Bij de handhaving moet worden aangetoond dat het oneigenlijk lachgasgebruik de oorzaak is van de overlast en dergelijke. De burgemeester kan ook gebieden aanwijzen waar het verbod specifiek gaat gelden. Uit politierapportages kan bijvoorbeeld blijken dat op bepaalde
openbare plaatsen sprake is van aantoonbare en structurele overlast door lachgas. Met een dergelijk verbod denkt het college te kunnen beantwoorden aan de motie van raadslid Matthias Blankesteijn die eerder een voorstel indiende voor een dergelijk verbod. Die motie is destijds aangehouden, omdat burgemeester Renkema de nadrukkelijke toezegging deed dat de gemeente op korte termijn aan de slag ging met het beperken en verbieden van de verkoop en het gebruik van lachgas.

Kees van den Heuvel

Op de foto raadslid Matthias Blankesteijn