In de afgelopen maanden is onderzocht hoeveel AED’s (defibrillators die worden gebruikt bij mensen met een hartstilstand) er al zijn in Nijkerk, waar ze hangen en of ze 24 uur per dag bereikbaar zijn. Per 1 september 2019 zijn er in heel Nijkerk 39 AED’s bekend en operat¡oneel. Hiervan zíjn er 13 die zich binnen bevinden, bij particulieren of bedrijven en 26 die buiten hangen. ln Hoevelaken zijn er in totaal 20 AED’s, waarvan 15 d¡e buiten hangen en 5 binnen. Ook is in kaart gebracht waar de AED’s zich bevinden. Hieruit komt het beeld naar voren dat het centrum van Nijkerk bijvoorbeeld goed is bediend (meerdere AED’s binnen een straal van 300 meter), maar grotere woonwijken als Corlaer en De Terrassen niet. Dit is echter een momentopname. Berichten in de lokale pers over een nieuwe of naar buitengeplaatste AED, een reanimatie waarvoor een AED is gebruikt, of een oproep om AED’s aan te melden bij de stichting dragen positief bij aan nieuwe initiatieven op dit punt.

Als onderdeel van het onderzoek is de AED stichting Nijkerk/Hoevelaken met ondersteuning van de gemeente een campagne gestart. Doel is om nog meer particulieren en bedrijven te bewegen hun eigen AED’s bij de stichting aan te melden, waarna aan hen gevraagd wordt ze naar buiten te mogen plaatsen. Het ‘ombouwen’van binnen naar buitenkast is de efficiëntste en goedkoopste manier om een 24/7 bereikbaar netwerk te realiseren. Daarnaast beoogt de campagne ook op om in de wijken waar nog geen voldoende dekking is nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld via crowdfunding, aan te boren. Als start van de campagne is op 16 juli 2019 de AED die in het gemeentehuis hing naar buiten gebracht. ln de komende tijd wordt de campagne uitgebreid met meer persberichten, flyers en oproepen.
Voor een goed functionerend AED-netwerk zijn niet alleen voldoende AED’s met een evenwichtige spreiding nodig. Ook is het van belang dat er voldoende vrijwilligers zijn, dat deze vrijwilligers zijn aangemeld bij de daarvoor bedoelde systemen (HartslagNu) en dat ze regelmatig worden geschoold. Daarnaast moet het beheer en onderhoud van de AED’s zijn geborgd. Ook deze onderwerpen maken deel uit van de inventarisatie en publiciteitscampagne die momenteel worden gehouden.

 

De raad heeft via het Uitvoeringsprogramma € 25.000 beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar ambulancezorg en een dekkend AED-netwerk. De gesprekken rond de ambulancezorg hebben tot op heden vooral op bestuurlijk niveau plaats gevonden. Het onderzoek naar een dekkend AED-netwerk is vanuit de gemeente met eigen ambtelijke capaciteit begeleid. Het college heeft onlangs besloten vanuit de beschikbaar gestelde middelen de AED Stichting Nijkerk/Hoevelaken een bedrag van € 7.500; toe te kennen voor continuering van het onderzoek, het uitvoeren van de
publiciteitscampagne en het stimuleren van crowdfunding acties en werven van vrijwilligers onder inwoners. De Stichting is gevraagd om begin 2020 over de dan behaalde resultaten te rapporteren. Ook is er een aanvullend bedrag van opnieuw € 7.500,- beschikbaar gesteld voor het naar buiten plaatsen van de AED bij het stadhuis en 5 gemeentelijke sporthallen.