In de eerste begroting die het nieuwe college aanbiedt aan de gemeenteraad zijn de ambities uit het coalitieakkoord “Verbinden met ambitie” goed terug te vinden. In verbinding met de samenleving én bestaand beleid wordt onder andere ingespeeld op ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en veiligheid, ruimtelijke ontwikkelingen en economische groei. De samenwerking met de samenleving, die in de vorige raadsperiode in gang is gezet, wordt duidelijk voortgezet.

Afgelopen juni presenteerden de coalitiepartijen het akkoord. Dit akkoord op hoofdlijnen wordt momenteel nader uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Op het moment van opstellen van de begroting wordt het gesprek met de samenleving over het uitvoeringsprogramma vormgegeven. 

Om op korte termijn uitvoering te kunnen geven aan de visie op de bestuursstijl in het coalitieakkoord en om richting te geven op een aantal inhoudelijke thema’s is het nodig om de basis op orde te hebben wat betreft de organisatie. Hiervoor zijn middelen opgenomen in deze begroting.

In de begroting vinden we de middelen voor voortzetten van bestaand beleid en het inspelen op autonome ontwikkelingen. Bestaand beleid omvat naast de reguliere gemeentelijke taken, ook lopende initiatieven, die o.a. voorkomen uit ‘Samen aan zet’ en bestaande projecten.

Uitvoeringsprogramma in relatie tot begroting

Veel ambities uit het coalitieakkoord hangen samen met bestaande taken en lopende projecten en processen. Daarom wordt zorgvuldig bekeken wat al voldoende in gang gezet is gezet in bestaand beleid of lopende projecten. Hiermee wordt ook zichtbaar wat daarbovenop extra aandacht en/of investering vraagt.  Voor deze ‘nieuwe ambities’ wordt bekeken of het zinvol is om de samenleving uit te nodigen inbreng te leveren; en of dit op korte termijn kan of beter later in aparte participatietrajecten.

Het participatieproces rond het uitvoeringsprogramma wordt zorgvuldig vorm gegeven. Dit kan niet volledig worden doorlopen vóór oplevering van de begroting. Lerend van ervaringen van ‘Samen aan Zet’ en andere trajecten zorgt het college ervoor dat er geen processen met de samenleving worden overgedaan of al ingezette processen worden doorkruist. Aan de samenleving wordt gericht inbreng gevraagd met concrete vraagstelling, op specifieke onderdelen, met heldere verwachtingen;

Anticiperen op omvangrijke ontwikkelingen

De economische groei en de groei van het aantal huishoudens houdt aan. Dit betekent dat de vraag om initiatieven in goede banen te leiden en te faciliteren blijft. De basis van de gemeentelijke organisatie moet daarvoor op orde zijn, wat extra middelen vraagt. De onderwerpen uit het coalitieakkoord waar in 2019 concreet extra voor wordt ingezet liggen grotendeels op de thema’s ruimte, duurzaam en veilig. Vanzelfsprekend blijven ook de thema’s inclusief, energiek en ondernemend zeer belangrijk. Op deze thema’s is vooralsnog vooral sprake van het anders inzetten van bestaande middelen om de resultaten te bereiken.

Sociaal

Aanvullend blijft het college staan voor het sociale gezicht van Nijkerk. De jeugdhulp, de Wmo en nieuwe taken in het Sociaal Domein worden met kwaliteit uitgevoerd. Maatwerk per inwoner en een goed resultaat dat past bij de hulpvraag is de ambitie. Op alle thema’s is steeds meer verbinding met en tussen de kennis, ervaring en creativiteit van inwoners, ondernemingen, instellingen en verenigingen en worden waar mogelijk taken overgedragen aan de samenleving.

Ruimte

De gemeente Nijkerk is gunstig gelegen op de grens van Randstad, Veluwe en aan de Randmeren. De komende jaren komen omvangrijke vraagstukken op Nijkerk af en neemt de druk op de gemeente verder toe. De verwachting is dat de mobiliteit en het aantal inwoners in Nijkerkerveen, Hoevelaken en Nijkerk toenemen. Om deze groei goed en met kwaliteit in te passen wordt een aantal belangrijke, gemeentebrede visies ontwikkeld: een Omgevingsvisie, een nieuwe visie op Mobiliteit en (in samenspraak met marktpartijen en WSN) een nieuwe Woonvisie. Dit gebeurt uiteraard op een manier die recht doet aan de bestuursstijl die de coalitie voorstaat; in een open proces in samenwerking met alle betrokkenen.

Duurzaam

In 2019 komt er een routekaart richting “Nijkerk CO2-neutraal in 2035”. Op het gebied van klimaat en energie gaan we naar een ander tijdperk. Om de wereld en dus ook de gemeente Nijkerk op een goede manier over te dragen aan komende generaties moet het roer definitief om.

Veilig

Wonen, werken en ontspannen in Nijkerkerveen, Hoevelaken en Nijkerk moet veilig zijn voor iedere inwoner en bezoeker. Veiligheid is een kernwaarde. Het college hecht zeer hieraan. In de begroting zien we dat terug bij o.a. een grotere inzet van de toezichthouders, een gerichte en daadkrachtige aanpak van ondermijning en een extra investering in de digitale veiligheid in de gemeente Nijkerk.

Organisatie en bedrijfsvoering

De afgelopen jaren is een intensief organisatieveranderingstraject doorlopen. Het resultaat is dat de nieuwe organisatie er staat en dat er een forse bezuiniging is gerealiseerd. Op specifieke thema’s, in lijn met de ambities van het coalitieakkoord en inspelend op de nieuwe maatschappelijke behoeften, investeert het college voor een aantal jaren in de ambtelijke capaciteit om de basis van de organisatie breder op orde te krijgen. Doelmatigheid en de flexibiliteit van de extra inzet zijn hierbij van groot belang. Ook wordt uiteraard actief invulling gegeven aan het Sociaal Akkoord door voldoende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Financiële stand van zaken

In de jaarrekening 2017 is vastgesteld dat er (weer) sprake is van een financieel gezonde vermogens- en risicopositie. Ook het jaarresultaat 2017 was opnieuw positief. De saldi van deze begroting liggen in de lijn van de saldi zoals verwacht in de Voorjaarsnota 2018 verminderd met de effecten van autonome ontwikkelingen en de benodigde middelen voor onze basisambities. Ten opzichte van de totale begrotingsomvang betreft het een structureel bescheiden positief resultaat.

Beheerste lokale lastendruk

In de Atlas van de lokale lasten 2018 (Coelo) is te zien dat Nijkerk zich stevig in de top 20 van gemeenten met de laagste gemeentelijke woonlasten heeft genesteld. Doordat de tarieven slechts voor prijsstijgingen worden gecorrigeerd kan voor 2019 een vergelijkbare gunstige positie behouden blijven. De raadsvergadering voor de behandeling van de begroting staat gepland op donderdag 1 november a.s.