Namens de gemeente Nijkerk ondertekent wethouder Wim van Veelen op 1 februari het Gelders Energieakkoord. Hiermee wil de gemeente opnieuw bevestigen groot belang te hechten aan een duurzame en energiezuinige toekomst.

Met de ondertekening geeft Nijkerk aan zich in te willen zetten om in 2050 klimaatneutraal te zijn, in de eigen bedrijfsvoering en op het grondgebied van de gemeente. Dit betekent dat er in samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers concrete activiteiten ondernomen worden die de uitstoot van broeikasgassen voorkomen en verlagen.

Wethouder Wim van Veelen: “Dit is voor Nijkerk niet nieuw en we doen ook al veel. Onze doelstelling is zelfs om al in 2035 CO2-neutraal te zijn. Dankzij het Gelders Energieakkoord komen we echter in verbinding met bijna 200 andere partijen, nutsbedrijven, bedrijfsleven, milieubeweging en overheden. Ook de andere Gelderse FoodValley gemeenten, en zelfs Veenendaal (provincie Utrecht) – waarmee wij samenwerken om de energiedoelstelling te realiseren – zijn bij GEA aangesloten. Allen hebben daarmee dezelfde drive om uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en om samen te werken om daarbij sneller betere resultaten te bereiken”.

Doelstellingen Gelders Energieakkoord

Het Gelders Energieakkoord is een initiatief van  Alliander, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en Klimaatverbond Nederland. Inmiddels is het door 198 partijen ondertekend: 63 overheden, 40 energiecoöperaties, 76 bedrijven en 19 NGO’s. De burgemeester van Barneveld, de heer Asje van Dijk is voorzitter. Het Gelders Energieakkoord wil een belangrijke bijdrage leveren aan een breder klimaatbeleid, dat ook gaat over aanpassing aan een veranderend klimaat en de uitstoot van bijvoorbeeld methaan en lachgas. Het terugdringen van al deze emissies is noodzakelijk om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius, met 1,5 graden als streefwaarde, zoals in december 2015 in Parijs is overeengekomen tijdens de klimaattop.

Daarnaast willen de partijen met deze afspraken bijdragen aan een versterkte economische positie (ondernemerschap en werkgelegenheid) en een verbeterd leefklimaat (sociale cohesie en (klimaat) robuuste leefomgeving).

Foto: Rob Voss