De gemeente Nijkerk heeft de Visie beheer openbare ruimte gereed. Inwoners van Hoevelaken, Nijkerkerveen, Holkerveen en Nijkerk hebben de gemeente laten weten hoe zij het beheer zien. Zij vinden het vooral belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan veiligheid en het openbaar groen. De gemeente zet daarom in op verzorgend onderhoud, verlichting van onveilige plekken en op het meer betrekken van inwoners bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. 

Het college van B&W heeft de Visie beheer openbare ruimte vastgesteld en legt deze voor ter besluitvorming aan de gemeenteraad. Naar verwachting neemt de raad na de zomervakantie een besluit.

Kwaliteit Nijkerkse openbare ruimte belangrijk

De kwaliteit en inrichting van de Nijkerkse openbare ruimte is belangrijk. Iedereen maakt gebruik van de openbare ruimte. Het dienst als ontmoetingsplek, als plek om te bewegen of als uithangbord voor de gemeente Nijkerk als aantrekkelijke plek om te wonen, werken en recreëren. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor prettige en veilige leefomgeving

Beheer speelt een belangrijke rol bij het in stand houden en de verzorging van de openbare ruimte. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een prettige en veilige leefomgeving. Naast de samenwerking met inwoners bij plannen voor beheer en inrichting, wil de gemeente ook inzetten op het faciliteren van initiatieven in de openbare ruimte. Dit kan bijvoorbeeld met het beschikbaar stellen van materieel of het geven van een workshop aan inwoners over biodiversiteit.

Aanspreekpunt in de wijk en eenvoudig melden

Daarnaast zet de gemeente in op meer toegankelijkheid. Het college stelt voor om een wijkcoördinator aan te stellen, die aanspreekpunt is in een wijk of buurt voor vragen en ideeën over de openbare ruimte. Ook willen we het eenvoudiger maken om een melding openbare ruimte te doen en de melding te volgen tot deze is afgehandeld. 

Veel ideeën en wensen uit de samenleving

Begin dit jaar heeft de gemeente verschillende bijeenkomsten georganiseerd waar mensen hun ideeën en wensen over het beheer van de openbare ruimte kenbaar konden maken. Daarnaast hebben veel inwoners meegedaan aan een online enquête. In totaal heeft de gemeente 470 reacties gekregen. Alle reacties zijn verzameld en meegewogen bij het opstellen van de visie. Een overzicht van alle reacties is terug te vinden op: www.nijkerk.eu/reactiesbeheeropenbareruimte.  

“We doen het samen!”

Wethouder Nadya Aboyaakoub: “We hebben tijdens de informatieavonden veel mensen gesproken. Mooi om te zien dat er zoveel betrokkenheid is bij de openbare ruimte en dat we zoveel waardevolle input kregen voor de visie. Bij de uitvoering van het beheer en onderhoud is samenwerking tussen inwoners, gemeente en andere partijen minstens zo belangrijk. Daarom vind ik het belangrijk dat we het extra geld inzetten voor bijvoorbeeld het opruimen van zwerfafval, minder hondenpoep en onkruid op de verharding. En dat het geld óók wordt gebruikt voor het betrekken van inwoners bij de openbare ruimte, zowel bij het maken van plannen als bij de uitvoer. We doen het samen!”