Het college heeft de jaarrekening van 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. De jaarrekening laat zien wat er in 2021 is gedaan en hoe de gemeente er financieel voorstaat over 2021. Net als in 2020 waren ook in 2021 de gevolgen van de coronacrisis merkbaar. Toch zijn er mooie resultaten behaald. Ook heeft de organisatie laten zien dat zij samen met haar partners, ook in deze moeilijke situatie, de dienstverlening naar de burgers op een goed peil wist te houden. Het saldo van de voorlopige jaarrekening is € 2,2 miljoen positief. Dit is meer dan € 4,5 miljoen positiever dan voorspeld bij de tweede bestuursrapportage 2021.

Wethouder Oosterwijk: ‘In 2021 is er ondanks de lastige omstandigheden weer veel werk verzet. Er zijn flinke stappen gemaakt in de organisatie als geheel en in de verschillende domeinen. We zijn blij met de behaalde resultaten.’

In de verschillende domeinen is op veel vlakken voortgang. Zo is in het Sociaal Domein in de eerste periode van 2021 veel gebeurd qua organisatie en beleid. Er is zowel inhoudelijk als financieel vooruitgang te zien. In de loop van het jaar zijn veel taken die horen bij de transformatie van het sociaal domein opgepakt. In het ruimtelijk domein is o.a. hard gewerkt aan de Omgevingswet, de nieuwe wet die begin 2023 in werking treedt. Voor de bijbehorende Omgevingsvisie zijn, met brede betrokkenheid van de samenleving, de kaders vastgesteld. De visie heeft betrekking op wonen, werken, voorzieningen, mobiliteit, landschap en buitengebied, en wordt in de loop van 2022 verder uitgewerkt. 

Wonen 

Er zijn het afgelopen jaar 349 woningen opgeleverd. Het gemiddelde van 2018 tot en met 2021 komt daarmee op 264 woningen per jaar, dit is meer dan de oorspronkelijke ambitie van 250 woningen per jaar. Om ook in de toekomst de productie van woningen te waarborgen zijn er verschillende ontwikkelingen die starten of al in uitvoering zijn. Een daarvan is de gebiedsontwikkeling Stadshaven die wordt voorbereid en waarvoor projectsubsidies van Rijk en Provincie zijn binnengehaald van respectievelijk € 4,16 miljoen en € 0,64 miljoen. 

Duurzaamheid

De gemeente heeft qua duurzaamheid een voorbeeldfunctie. Op de brandweerkazerne zijn 168 zonnepanelen in gebruik genomen. De plannen met betrekking tot duurzaamheid krijgen steeds verder vorm. Zo is de Regionale energiestrategie samen met de Regio Foodvalley ontwikkeld. En samen met o.a. WSN, Alliantie en Liander is de Transitievisie Warmte opgesteld. Beide plannen zijn door de raad vastgesteld. Ook wordt hard gewerkt aan het project ‘grootschalige opwek van duurzame energie’ in de A28 zone.

De ambitie om woongebieden aardgasvrij te maken is een ontdekkingsreis. Het onderwerp is nieuw en in beweging. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak, waarbij onderzoek belangrijk is, net als het betrekken van alle belanghebbenden.