Over 2016 heeft St Jansdal een klein positief resultaat behaald van een half miljoen euro. Over 2015 had het ziekenhuis eenzelfde resultaat. Met een rendement van nul komma drie procent over de totale omzet, is dit aan de lage kant.

Het jaar 2016 was voor het St Jansdal een bijzonder jaar. Naast de bouw van een geheel nieuw OK-complex, is op 1 oktober 2016 het nieuwe elektronische patiëntendossier (EPIC) in gebruik genomen. Het jaarresultaat is onder andere hierdoor beïnvloed door een aantal incidentele posten. Zonder de incidentele posten, waaronder eenmalige lasten en vrijval van voorzieningen en reserveringen, zou het resultaat ongeveer nul komma twee miljoen negatief zijn.

De implementatie van EPIC is in 2016 op tijd en binnen het budget afgerond. De totale investering in het nieuwe EPD bedraagt € 24 miljoen. De impact van de implementatie van EPIC op de resultaatontwikkeling 2016 is niet goed aan te geven. De productie is in het vierde kwartaal door oplopende toegangstijden iets gedaald, maar dat geldt ook voor de direct hiermee samenhangende kosten. In totaal zijn er in 2016 ongeveer 188.000 polikliniekbezoeken geweest en zijn er  16.800 patiënten opgenomen in de kliniek. Omdat de laatste jaren de financiële resultaten onder druk stonden, is de organisatie onder de naam ‘Fit voor de Toekomst’ in 2015 met een rendementsverbetering gestart. Om die reden zijn in 2016 de revalidatie-activiteiten  die plaatsvonden in het behandelcentrum Salem in Ermelo, overdragen aan de eerstelijns gezondheidszorg. De zorg in Salem werd niet meer vergoed door de zorgverzekeraars en gezien de resultaatontwikkeling was  het niet langer houdbaar deze kosten  (ca één miljoen euro) als St Jansdal zelf te dragen.

Daarnaast is eind 2016 een grote reorganisatie doorgevoerd. Deze organisatieverandering hing direct samen met de invoering van EPIC. Door de digitalisering is er minder ondersteunend personeel nodig op bij voorbeeld poliklinieken en secretariaten. Daarnaast is het papieren medisch archief vrijwel geheel gedigitaliseerd. Het rendement van het ziekenhuis is ten opzichte van de totale omzet laag. De solvabiliteit daarentegen is nog steeds hoog. Het totale weerstandsvermogen is in 2016 gegroeid en bedraagt 36% van het balanstotaal 2016 en 34% van de totale bedrijfsopbrengsten.

De begroting voor het jaar 2017 is vastgesteld en voorziet in een negatief operationeel resultaat van één miljoen euro. Dit is deels het gevolg van sterk gestegen kosten, waaronder de kosten van dure geneesmiddelen en de CAO-effecten op de loonkosten. Deze kosten worden door de zorgverzekeraars onvoldoende in de tarieven gecompenseerd. Ook voor de komende jaren voorzien we bij een ongewijzigd beleid een negatieve resultaatontwikkeling. Het thema ‘zinnige en zuinige zorg’ komt vanuit de zorgverzekeraars en krijgt steeds meer aandacht. St Jansdal zal daar waar mogelijk ook op inspelen. Dat betekent dat zorg zo mogelijk verplaatst wordt naar de thuissituatie of naar de eerstelijns gezondheidszorg. Het kan ook zijn dat niet direct noodzakelijke behandelingen worden uitgesteld. Verder zal e-Health ook een steeds grotere invloed krijgen op de behandelingen. Dat geeft een extra druk op  de productie- en omzetontwikkeling; zeker zolang hier nog geen goede betaalafspraken voor zijn.

Voor het ziekenhuis is het van groot belang dat de totale verdiencapaciteit niet verslechtert. Dit om de vaste kosten te kunnen dragen en als regionaal ziekenhuis zelfstandig te kunnen blijven bestaan. Het St Jansdal moet de komende jaren investeren in de renovatie van het beddenhuis en de afdeling Radiologie. Dat kan alleen maar als het rendement verbetert. Dit maakt dat er ook de komende jaren nog een kostenreductie zal moeten plaatsvinden. Mede hierdoor wordt in 2017 de totale leidinggevende structuur van het ziekenhuis herzien. Dit moet er onder andere voor zorgen dat de organisatie wendbaarder wordt en sneller kan inspelen op veranderende omstandigheden.

 Het belangrijkste doel van het ziekenhuis is om hoge kwaliteit van zorg te blijven bieden aan de inwoners van ons verzorgingsgebied. Zij moeten kunnen rekenen op het St Jansdal. Maar dan moeten wij wel werken aan een gezonde organisatie en dat is niet altijd even makkelijk. Goede resultaten en een stevige financiële positie van ons ziekenhuis zijn van groot belang voor de inwoners van ons verzorgingsgebied en onze medewerkers.