Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk heeft het herinrichtingsontwerp voor het Van Reenenpark vastgesteld. Dat gebeurde na het afronden van de formele inspraakprocedure. De inspraakreacties hadden nauwelijks te maken met het ontwerp van het park zelf. Wel waren het parkeren, lantaarnpalen, bomen, fysieke afsluiting van het Kerkepad, erfgrenzen en de fontein onderwerpen van de inspraak. Op basis van deze inspraakreacties is het ontwerp op een aantal punten gewijzigd.

Het nieuwe ontwerp voorziet in een mooi park dat weer jaren lang mee kan, met behoud van de monumentale waarden en voldoet aan alle eisen en normen die nu gelden voor de openbare ruimte. Het park wordt vergoot en voorzien van wandelpaden. Het blijft een plek om te herdenken en te ontmoeten. Verder komt er nieuwe bestrating, verlichting en wordt de weg rond het park smaller. De wensen van bewoners zijn in de  inspraakprocedure nadrukkelijk afgewogen in de plannen.

Parkeren

De bewoners van het Van Reenenpark hechten aan een plek voor de tweede auto in het park. Op dit moment onderzoekt de gemeente of er een heroverweging van het parkeerbeleid moet worden gemaakt. De vergunninghouderplaatsen en de kosten daarvan worden daarin meegenomen. Vooruitlopend op de uitkomsten van deze heroverweging is besloten om in het monumentale deel tijdelijk op het trottoir een aantal vergunninghouderplaatsen te realiseren. In het nieuwere deel van het park mogen de bewoners de oprit naar hun woningen in de groenstrook gebruiken voor het parkeren. Daarnaast wordt in het nieuwere deel van het Van Reenenpark ‘vergunning parkeren’ gerealiseerd op de rijbaan. Ook in het Kerkepad kunnen de bewoners gebruik maken van de oprit in de openbare ruimte.

 

Bomen, lantaarnpalen, fontein en monument

Sommige bewoners maken zich zorgen over de lichtval in hun woning, wanneer er bomen worden geplaatst  in het trottoir rondom het park. Het college gaat hierin maatwerk leveren en in gesprek met de betreffende bewoners. Voor de voormalige Marchausseekazerne zijn in het ontwerp twee bomen en één lantaarnpaal getekend. Vanwege terechte bezwaren van  bewoners, zijn deze weer uit het ontwerp geschrapt. Maatwerk geldt in een aantal gevallen ook voor de nieuwe lantaarnpalen die worden geplaatst in het Van Reenenpark en  aan het Kerkepad. Vele reacties kwamen bij het college binnen met het verzoek om de fontein te behouden. De fontein vormt een wezenlijk onderdeel van het park. In het ontwerp is ook een pad voor het monument bedacht. Met de aanleg van dit pad, is het monument aan de voorzijde altijd goed bereikbaar.

 

Sluipverkeer Kerkepad

Aan het Kerkepad geldt een gesloten-verklaring. Aanwonenden hebben  aangegeven dat er sprake is van sluipverkeer. Zij stelden voor om een paal te plaatsen om sluipverkeer tegen te gaan. Het college van b en w geeft niet de voorkeur aan een fysieke maatregel. De reden daarvan is, dat er qua verkeerstromen rondom de binnenstad veel  verandert. Te denken valt aan de effecten van de herinrichting van de Spoorstraat en de mogelijke afsluiting van de Coltoflaan. De gemeente kiest er  voor om eerst deze ontwikkelingen af te wachten en te monitoren en vooralsnog in te zetten op extra handhaving.

 

Planning

De komende tijd wordt er verder gewerkt aan de voorbereiding van het bestek. De aanbesteding voor de uitvoering van de werkzaamheden vindt de komende maanden plaats. Op basis van de aanbesteding kan een planning worden opgesteld. Na de realisatie van de herinrichting vindt overleg plaats met de buurtvereniging over het onderhoud van het park. De vereniging heeft aangegeven hierin zelf te willen participeren.

 

Nadere informatie

Op www.nijkerk.eu staan het definitieve ontwerp dat het college van b en w heeft vastgesteld en het eindverslag van de formele inspraak. In het eindverslag worden alle inspraakreacties behandeld.