Direct omwonenden hebben grote bezwaren tegen bebouwing van het weiland achter de voormalige gebouwen van Filippo in Nijkerkerveen. Daartoe is een betoog opgesteld die door zeven huishoudens is ondertekend en waarin ze hun bezwaar duiden tegen de toekomstige bebouwing van 35 woningen. Het bouwplan ‘De Goede Woning’ wordt donderdagavond 14 februari besproken in commissieverband op het gemeentehuis.

‘De directeur-bestuurder van woningstichting Nijkerk, de heer P. Toonen, heeft in de 2e helft van januari de bewoners ieder afzonderlijk bezocht om de bouwplannen van het Filippoterrein en het naast gelegen weiland te bespreken. Tot onze niet geringe verbazing was er echter niets te bespreken; de plannen –zoals deze vorig jaar werden getoond door De Goede Woning – zijn volledig ongewijzigd, zonder een enkele aanpassing, als een voldongen feit gepresenteerd en lijken in gestort beton te liggen. Uit niets bleek dat er een mogelijkheid tot overleg was overwogen! Dit is in flagrante tegenspraak met datgene wat is gesteld in het raadsvoorstel waarin m.b.t. de communicatie wordt aangegeven, dat er diverse keren met omwonenden één op één is gesproken!
Wij hebben van de heer Toonen begrepen, dat hij de plannen op korte termijn aan uw raad zal aanbieden.
Dat blijkt ook uit het raadsvoorstel van 15 januari 2019, dat op 14 februari a.s. in de commissie behandeld wordt.
Wij hebben met grote verbazing kennis genomen van dit raadsvoorstel.

Onderstaand treft u een aantal kanttekeningen aan:
1) De initiatiefnemer zou zorgvuldig met onze belangen omgaan. Zoals gesteld, is aan het bouwplan niets gewijzigd. Als belanghebbende vinden wij dit onzorgvuldig.
2) Letterlijk staat er een volstrekt onjuiste bewering in.
Citaat: ” Echter, het weiland ligt voor het overgrote deel in een zone die in de Structuurvisie Nijkerk/Hoevelaken 2030 is aangeduid als nieuwbouwlocatie”.
Dit is absoluut onjuist: Het gehele weiland is in de door uw raad vastgestelde structuurvisie aangemerkt als kwetsbare natuur. Zie uw eigen goedgekeurde Structuurvisie Nijkerk 2030!
En niet onbelangrijk: zeer recent, op 19 december 2018, heeft de Provinciale Staten van de Provincie Gelderland in haar “Omgevingsverordening – Gaaf Gelderland” geaccordeerd waar de bouwlijn loopt achter de Jacob de Boerweg en is het weiland aangemerkt als “kwetsbare natuur” !
3) Het niet bebouwen van het weiland zou het totale plan financieel onhaalbaar maken, daarom is diverse keren om deze berekening gevraagd, eventueel met ondertekening van een geheimhoudingsverklaring. Nooit gezien, nooit gekregen, bestaat deze financiële onderbouwing eigenlijk wel???
In het raadsvoorstel erkent de gemeente, dat vanwege de financiële haalbaarheid wordt gekozen om af te wijken van de structuurvisie. Dit argument is buitengewoon zwak: waarom heb je nog beleid nodig waarin je natuurgebied aanwijst wanneer je bij het minste of geringste geldprobleem al daarmee in strijd handelt?! Bovendien is de financiële
onhaalbaarheid als argument sowieso twijfelachtig, omdat het om een plan van een woningstichting gaat, die in het algemeen sowieso al minder winstgevend werkt.
De WSN moet er gewoon voor kiezen een kleiner, minder rendabel plan te maken en dus wat dieper in de buidel tasten, zodat de groene buffer behouden blijft en eerst de vele inbreidingslocaties in Nijkerkerveen worden volgebouwd.
Kortom de verplichte exploitatie berekening bij het bestemmingsplan ontbreekt.
4) Er wordt verwezen naar de inloopbijeenkomst van 17 april 2018. Naar aanleiding hiervan zouden de plannen op onderdelen zouden zijn aangepast. Er is echter helemaal niets aangepast. De bouwplannen liggen in beton gegoten. Van constructief overleg is helaas in het geheel geen sprake.
Hieruit volgt dan ook de logische conclusie: wij zullen ons als bewoners tot het uiterste blijven verzetten tegen woningbouw op het naast gelegen weiland.
De rechtsvoorganger van de WSN, De Goede Woning te Nijkerkerveen, heeft in 2007 deze gronden aangekocht en gespeculeerd (!) op een wijziging van het bestemmingsplan van agrarisch naar woonbestemming wat nog steeds in strijd is met de Structuurvisie Nijkerkerveen.
Dit was een financieel bovenmatige en onverantwoorde investering. Hier dreigt de natuur i.c. de bestaande ecologie de dupe van te worden.
Het komt ons ook volstrekt ongeloofwaardig over, dat er nu op eens bebouwing zou worden toegestaan, terwijl een aantal jaren geleden wij door de Gemeente Nijkerk werden gesommeerd en gedwongen om, onder dreiging van een dwangsom van € 5000, een losstaand speelhuisje van 1m3 en een kippenhokje van een andere omwonende te verwijderen.
Deze gemeentelijke aanwijzing had alles te maken, dat er tussen Nijkerkerveen en Hoevelaken een Groene Buffer moest blijven!
Het bebouwen van het agrarisch gedeelte is voor de rest, gezien de houding van de Gemeente Nijkerk inzake dit speelhuisje en het kippenhokje dan ook volstrekt onverklaarbaar en onbespreekbaar.

Eveneens hebben wij onze verbazing uitgesproken, dat de WSN huurwoningen verkoopt in Nijkerkerveen, huurwoningen aan de Nieuwe Kerkstraat heeft gesloopt om deze bouwpercelen in de vrije sector te verkopen, en nu zou er op een uitbreidingslocatie (zijnde natuurgebied) sociale huurwoningen gebouwd moeten worden?
De locatie aan de Nieuwe Kerkstraat, dichter bij het centrum en voorzieningen, zou uitstekend geschikt zijn geweest voor senioren en eenpersoonshuishoudens.
Wij verwijzen u ook naar het mondelinge onderhoud, dat wij met een aantal van uw fractieleden hebben gehad en naar ons schrijven van 18 juni 2018.
Wellicht ten overvloede treft u onderstaand alsnog onze gerechtvaardigde argumenten en bezwaren aan:

1) Bestemmingsplan Nijkerkerveen:
Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden in 2016 (want er is tot de Raad van State beroep ingesteld over deze bouwplannen en verloren door De Goede Woning en pas daarna wordt het bestemmingsplan onherroepelijk) dus nog van vrij recente datum. Wij mochten en mogen er dus vanuit gaan, dat er de eerstkomende tien jaar na vaststelling van het bestemmingsplan niet gebouwd mag worden.

Dit was voor een van de bewoners reden de verkoop van zijn woning uit te stellen, omdat hij op basis hiervan in redelijkheid en billijkheid mocht aannemen, dat in ieder geval tot 2030 het woongenot niet zou worden beperkt. Verder verwijzen wij naar de zienswijze en wijzigingen van het bestemmingsplan Nijkerkerveen en Holkerveen van 3 juli 2014 waarin door de Goede Woning is verzocht de locatie Jacob de Boerweg 4(!) te bestemmen ten behoeve van woningbouw (wonen) met de mogelijkheid 37 woningen te realiseren.
Gemeentelijke reactie op de ingebrachte zienswijze (zie 2.4.3.4) was: Het betreft een actualiserend en conserverend plan. Nieuwe ontwikkelingen en/of infrastructuur worden daarom in beginsel niet mogelijk gemaakt.

In het streekplan van de Provincie Gelderland wordt het volgende gesteld over Nijkerkerveen:
Ruimtelijke verordening Gelderland m.b.t. Nijkerkerveen:
“Het streekplan geeft de beleidskaders aan voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de komende 10 jaar. Dit streekplan is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan. Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 heeft het Streekplan Gelderland 2005 de status van een structuurvisie gekregen. Dat betekent dat de inhoud van het streekplan voor de provincie de basis blijft voor haar eigen optreden in de ruimtelijke ordening.
De westzijde en zuidzijde van de kern Nijkerkerveen zijn aangemerkt als gebieden waar ‘nieuwe bebouwing onder voorwaarden’ is toegestaan (artikel 2.3 en 2.5), zoals in geval van functieverandering naar een niet-agrarische functie, mits dat in overeenstemming is met een door Gedeputeerde Staten geaccordeerd regionaal beleidskader.
Het is sinds jaar en dag vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dat niet de begrenzing van het bestemmingsplan bepalend is voor de vraag of een perceel gelegen is in het buitengebied, maar de feitelijke situatie en de aard van de omgeving, waarbij van belang is waar de bebouwing feitelijk ophoudt.
Deze jurisprudentie is voortgezet onder de Wabo. (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
Landschapsontwikkelingsplan Nijkerkerveen:
Nijkerkerveen en Holkerveen liggen in het laagveenontginningslandschap / slagenlandschap. Hiervoor is de volgende strategie benoemd: ‘Ontwikkelen beplantingsstructuur, behouden gave delen en ontwikkelen van een landschappelijk raamwerk als onderlegger voor stedelijke ontwikkeling’.
Voor het bouwen in het buitengebied rond Nijkerkerveen is met name het karakteristieke houtwallenlandschap van waarde.

Waterhuishouding:
In het plangebied is weinig open water aanwezig. Het oppervlaktewater in het noordoosten van Nijkerkerveen voert af op de Brede Beek en het zuidwestelijke deel op de Laak. Met de bouw van de wijk Vathorst in de gemeente Amersfoort en de mogelijk toekomstige uitbreiding in Nijkerkerveen, zal de afvoer van water via de Laak alleen maar toenemen. Bij de uitwerking van uitbreidingsplannen rond Nijkerkerveen is het van groot belang dat in deze nieuwe wijken voldoende open water wordt gerealiseerd om wateroverlast te voorkomen. In het verleden is er besloten om diverse watergangen te dichten. Dit heeft de waterontsluiting aan onze zuid-oost zijde geen goed gedaan en leidt frequent tot wateroverlast bij onze woningen. Een deugdelijk onderbouwd waterhuishoudingsplan zou onlosmakelijk aan een bestemmingsplanaanvraag moeten worden toegevoegd. Voor een dergelijk plan dient, naast het Waterschap Vallei en Veluwe en de Gemeente ook de WSN (schriftelijk vastgelegd!) haar verantwoordelijkheid te nemen.

Ecologie:
Voor de bouwplannen van het naast gelegen weiland, kan gesteld worden met betrekking tot de Ecologie:
Op grond van internationale verplichtingen moet Nederland de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Nederlandse wet implementeren. Het gaat hierbij om behoud van de vogelstand (Vogelrichtlijn) en instandhouding van natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Habitatrichtlijn).
De bescherming is voor soortbescherming geregeld in de Flora en Faunawet (2002).De werkingssfeer van de Flora- en faunawet is niet beperkt tot of gerelateerd aan speciaal aangewezen gebieden, maar geeft soorten overal in Nederland bescherming. Op grond van de Flora- en faunawet gelden algemene verboden tot het verwijderen van groeiplaatsen van beschermde plantensoorten en het beschadigen of verstoren van (voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van) beschermde diersoorten”.

2) Structuurvisie Nijkerk-Hoevelaken 2030:

Nijkerkerveen in de structuurvisie:
Hier wordt o.a. kenbaar gemaakt, dat nieuwe woningen in beginsel in het gehele buitengebied uitgesloten zijn, evenals nieuwe niet-agrarische bedrijven.
Verder wordt vermeld, dat woningbouwuitbreiding moet plaatsvinden door inbreiding (en dus niet door uitbreiding) en wordt aan de zuidwest kant van Nijkerkerveen wel een mogelijke uitbreidingslocatie aangegeven, maar niet op het onderhavige weiland.
Van evident belang is, dat in genoemde structuurvisie alsmede, niet onbelangrijk, in de “Omgevingsverordening-Gaaf Gelderland”, dat 19 december 2018 (!) door PS is vastgesteld, onomstotelijk de bouwlijn staat aangegeven achter de woningen Jac. de Boerweg 2 t/m 10 (en verder, maar m.i. minder van belang), voorbij de Hofweg.
Het gedeelte achter onze woningen staat te boek als: “kwetsbare natuur”.

En wilt u dit verkwanselen??
Op deze tekeningen staan de bouwlocaties ingetekend, namelijk ten westen en ten zuiden van de kern van Nijkerkerveen!
Er zal bijzondere aandacht voor het bestaande dorp nodig zijn: inbreiding waar mogelijk en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo kan worden voorkomen dat het contrast tussen oud en nieuw te groot wordt.

Kleinschaligheid en de dorpse identiteit is de kracht van Nijkerkerveen.
Groene buffer als harde grens tussen stad en land.

Het gemeentebestuur streeft naar de realisatie van een groene buffer, een natuurlijke buffer tussen Amersfoort, Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk. Dit gebied vormt de ecologische schakel tussen het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland en de gebieden Bloeidaal in Amersfoort en de Schammer in Leusden en is tevens geschikt als recreatief uitloopgebied. Door de verstedelijking van Amersfoort en Nijkerk neemt de druk op het buitengebied sterk toe en de buffer zorgt ervoor dat de aanwezige flora en fauna beschermd wordt en de grens tussen stad en land helder is gedefinieerd.
Wanneer het agrarisch gedeelte (achter/naast het Filippoterrein) ingericht wordt als natuurgebied kan op deze manier een stukje van het helaas “verdwenen” gebied in het Hoevelakense bos gecompenseerd worden.

Hiermede doelende op het gebied/landgoed, dat sinds januari 2017 voor het publiek is afgesloten na de verkoop aan een particulier. (NB: Dit is geen verwijt maar een constatering.)
Gedacht wordt om het agrarisch gedeelte dusdanig te ontwikkelen zoals men te werk is gegaan bij het nieuwe natuurgebied De Schammer (Leusden) en Bloeidaal (Hogeweg, Amersfoort) van het Utrechts Landschap. Hier heeft men in 2011 een schitterend gebied gerealiseerd met diverse korte en langere paden om te wandelen, te recreëren. De flora en fauna is al grotendeels aanwezig in het agrarisch gebied en zal door een dergelijke ontwikkeling alleen maar diverser en mooier worden.
Tegelijkertijd kan men door de aanleg van wandelroutes de druk op het Hoevelakense Bos verminderen en wordt een geheel, nieuw recreatiegebied ontplooit waar èn de bewoners van Nijkerkerveen, Hoevelaken, Nijkerk èn de inwoners van de aangrenzende nieuwbouwwijken van Amersfoort profijt van hebben.
Tevens kunnen klompenpaden vanuit voornoemd gebied aansluiting vinden bij gebieden Blokhuizersteeg, Slichtenhorst en Kruishaar, denkende aan het Appelpad en klompenpad Kruishaar.
Hoe mooi en waardevol kan het worden………maar dan moet u de bouwplannen voor het weiland wel afkeuren!’