Inwoners in de gemeente Nijkerk zijn gelukkig. Met een 9,0 waarderen inwoners hun leven (vorig jaar 8,0). 92% is gehecht aan de eigen buurt. En 8 op de 10 vindt de buurten goed onderhouden. De waardering voor het gemeentebestuur is gestegen: 79% is neutraal of heeft veel vertrouwen (vorig jaar 73%). Inwoners zijn actief in het verenigingsleven en de zorg van inwoners voor en omzien naar elkaar stijgt. Dit zijn enkele resultaten uit het jaarlijkse onderzoek dat bureau I&O research in opdracht van de gemeente uitvoert.

 

Inwoners zijn tevreden over hun eigen woonbuurt. De buurtbewoners gaan op een prettige manier met elkaar om, staan voor elkaar klaar en 93% voelt zich veilig. Deze onderdelen scoren positiever dan gemiddeld in Nederland. Ook bestaat er relatief veel waardering voor de begaanbaarheid van straten en stoepen, de mate waarin de buurt schoon is en de hoeveelheid groen in de buurt. Het groenonderhoud wordt lager dan gemiddeld beoordeeld (50% t.o.v. 55% vorig jaar).

 

Inwoners  zijn (zeer) tevreden over het aanbod van voorzieningen, zoals sport- en zorgvoorzieningen. Hierin scoort Nijkerk hoger dan landelijk. Opvallend is dat de waardering voor welzijnsvoorzieningen is gedaald van 68% naar 60%. De Nijkerker valt op door zijn hulpvaardigheid en het lidmaatschap bij verenigingen. De inzet voor vrijwilligerswerk is vergelijkbaar aan landelijke gemiddelden. De hulp aan buurtbewoners is ten opzichte van vorig jaar licht gestegen. 44% van de inwoners verleent mantelzorg (dit was 39%).

 

Inwoners zijn ten opzichte van vorig jaar tevredener over de wijze waarop de gemeente inwoners betrekt bij beleid. Het betrekken bij het beleid en of ondersteunen van burgerinitiatieven scoort wel lager dan het landelijk gemiddelde. De inspanning om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij wordt iets hoger gewaardeerd. Dit sluit aan bij de positieve resultaten vanuit de onderzoeken jeugd- en Wmo-cliënttevredenheid. Het vertrouwen van met name bij 65+ers in  het gemeentebestuur is fors gestegen. In de wijk Paasbos is het percentage inwoners bijna verdubbeld.

 

Wethouder Nadya Aboyaakoub geeft aan: “Ten opzichte van vorig jaar zien we aanzienlijke veranderingen. Inwoners voelen zich veilig, zijn bijzonder gelukkig over hun eigen leven en waarderen de omgeving waarin ze wonen. Ook zien we dat mensen meer oog voor elkaar hebben en voor elkaar klaar (willen) staan. Daarmee  zijn we als gemeentebestuur erg blij. We zien dat inwoners het gemeentelijke handelen beter waarderen. Via de dialoog ‘Samen aan zet’ is veel tijd geïnvesteerd in samenspraak met onze inwoners. Natuurlijk doet niet iedereen hieraan mee, maar deze moderne wijze van werken lijkt aan te slaan. Ook zijn we blij dat het vertrouwen in het gemeentebestuur in alle kernen stijgt.”

 

Jaarlijks onderzoek

De ‘Burgerpeiling’ is een vrijwillig onderzoek, met daarin standaardvragen zodat de uitkomsten per gemeente vergelijkbaar zijn. Nijkerk heeft 2.000 inwoners boven de 18 jaar een vragenlijst gestuurd. Met een respons van 27% (548 inwoners) is het aantal reacties statistisch gezien ruim voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de waardering namens alle inwoners van Nijkerk.