Op zaterdag 9 februari jl. hield de postduivenvereniging Nijkerk haar jaarlijkse feestavond. Tijdens deze feestavond werden ook de kampioenschappen en de daarbij behorende prijzen uitgereikt.

De vereniging is opgericht op 27 september 1999. Daarvoor waren er in Nijkerk twee postduivenverenigingen t.w. De Snelvlucht, opgericht in 1933 en Ons Genoegen, opgericht in 1946. De laatstgenoemde vereniging bestond voornamelijk uit leden die uit principiële overwegingen niet op zondag met hun duiven wilden concoursen. In de jaren negentig van de vorige eeuw nam de landelijk overkoepelende organisatie, de NPO ( Nederlandse Postduivenhouders Organisatie) het initiatief om alle oude sub-organisatie vormen om te vormen tot drie niveaus t.w. landelijk ( NPO), (12)afdelingen en verenigingen met uniforme standaard reglementen en regels met een zo efficiënt mogelijk vervoer. Per afdeling kreeg men hetzelfde vliegprogramma terwijl met de principiële zaterdagvliegers rekening werd gehouden in statuten en  reglementen.

Dit betekende dat de beide verenigingen dus hetzelfde vliegprogramma kregen en de duiven ook in een gezamenlijke container vervoerd werden waardoor de noodzaak voor twee verenigingen weg was. Ook de financiële situatie o.m. door achteruitgang in ledental en de steeds stijgende gemeentelijke belastingen bracht de beide verenigingen tot elkaar wat dus resulteerde in de oprichting van de nieuwe vereniging met ca. 70 leden en ca. 50 hokken die de sport actief beoefenden. Beide verenigingen hadden al eerder bewezen dat samenwerking niet nieuw was want in 1978 was, na diverse gesprekken met gemeentelijke instanties, geheel door eigen leden aan de Luxoolseweg ( naast de korfbalvereniging Sparta) een verenigingslokaal gebouwd. Vanaf de jaren tachtig kwam helaas een omslagpunt in de groei van het aantal leden, wat ook landelijke het geval is. De huizen die gebouwd werden en nog steeds gebouwd worden hebben vaak niet genoeg tuin om een duivenhok te plaatsen en ook de jeugd heeft andere interesses. De discipline om elke dag de dieren te verzorgen kan of wil men niet meer opbrengen. De huidige jeugd denkt dat vlees, boter, kaas en eieren in de supermarkt groeien. Tijden veranderen. Zij zijn niet meer gewend om dieren thuis te verzorgen behalve een kat of een hond. Hoofdzakelijk de noordelijke provincies hebben nog een aanzienlijk aantal jeugdleden. Omstreeks 1980 telde Nederland zo’n 58.000 duivenhouders, inmiddels is dit aantal verminderd tot ca. 20.000. Om deze achteruit gang een halt toe te roepen heeft de NPOVeenendaal, inmiddels verhuisd naar Papendal ( de naam NPO is verkocht aan Hilversum ) activiteiten gestart met studie-, discussie- en voorlichtingsprogramma’s op landelijk niveau om de postduivensport naar buiten te brengen onder de naam GPS 2021. Hierin zijn alle activiteiten gebundeld die er toe moeten leiden dat in 2021 een omslagpunt wordt bereikt en de sport behouden blijft. Tijdens de Nationale Manifestatie in 2018 is de postduivensport geplaatst op de lijst van Cultureel erfgoed.

De postduif, zoals wij die nu kennen, dateert uit de eerste jaren van de 19e eeuw. Door inteelt, kruising en selectie is het uiterlijk ontstaan van de hedendaagse wedstrijd duif. Echter reeds duizenden jaren voor de Christelijke jaartelling werden al duiven gebruikt door de oude Chinezen als overbrengers van berichten. Vooral in het Midden-Oosten en Egypte werden al duiven gehouden, vaak ook gefokt voor het vlees en de mest maar ook voor het overbrengen van belangrijke berichten over veelal grote afstanden. De duiven die hiervoor gebruikt hadden nog niet het uiterlijk van de hedendaagse postduif en hadden ook nog lang niet het niveau. Nu vliegen daarvoor gekweekte postduiven meer dan 1000 kilometer in anderhalve dag  en met een harde wind achter zelfs in één dag. De toen gebruikte duiven vlogen meestal niet verder dan 60 kilometer via een netwerk van diverse tussenstations. De Bijbel vermeldt de duif als bode tijdens de zondvloed om Noah te vertellen met een olijftakje dat er weer leven op aarde mogelijk was. De Perzen, Grieken en Romeinen maakten gebruik van duiven voor het overbrengen van legerberichten. Het bankiershuis van de familie Rothschild werd schatrijk doordat zij de nederlaag van Napoleon Bonaparte in de slag bij Waterloo door gebruik te maken van postduiven, vier dagen eerder wisten dan de Engelse regering die toen nog gebruik maakte van koeriers, postkoetsen e.d. Door gerichte aankoop en verkoop van aandelen haalden zij toen enorme winsten. Ook persbureaus zoals Reuters maakten gebruik van duiven. Tijdens de eerste en tweede wereld oorlog werd veelvuldig gebruik gemaakt van postduiven. Sommige kregen heldennamen zoals Buckshot, Gunpowder en Pretty Baby doordat zij tussen geweervuur door hun berichten naar het thuisfront wisten te brengen. Een beroemde duif is Cher Ami die tegen het einde van de oorlog door een ingesloten Amerikaans bataljon werd losgelaten. Gewond en onder het bloed bracht hij het verzoek om hulp over waardoor 200 soldaten werden gered. Cher Ami heeft daarvoor een hoge onderscheiding ontvangen en is, weliswaar opgezet, nog in een oorlogsmuseum te bewonderen. Ondanks dat de verbindingstechniek tijdens de tweede wereld oorlog al een grote ontwikkeling had doorgebracht speelde de postduif ook toen nog een belangrijke rol. Er waren speciale verbindingscompagnieën voor de postduiven. Tienduizenden duiven postduiven hebben dienstgedaan om militaire inlichtingen op de juiste plek te bezorgen. Verschillende van deze gedecoreerde duiven in opgezette toestand zijn onder een glazen stolp in oorlogsmusea te bewonderen. In beide oorlogen zagen de duiven inmiddels uiterlijk er uit als de hedendaagse postduif. De Duitsers hadden het spelen met duiven verboden waardoor vijf jaar lang geen sport meer kon worden uitgeoefend en de meeste duiven in beslag werden genomen of moesten worden gedood. Algemeen wordt aangenomen dat alle duivenrassen afstammen van de Europese rots duif.  De leigrijze kleur met zwarte banden komt nog steeds veel voor bij de huidige postduif. De duiven die tijdens de 17e/18e eeuw gebruikt werden leken al wel op de moderne postduif doch de echte ontwikkeling dateert uit de eerste jaren van de 19e eeuw met als bakermat België. Aanvankelijk werden wedvluchten georganiseerd over een afstand van enkele tientallen tot enkele honderden kilometers, vooral omdat het vervoer geen enkele vergelijking kon doorstaan met de huidige mogelijkheden. Toch werden ook in die beginfase afstanden van 700 á 800 kilometer gevlogen. De duif die toen als eerste haar hok bereikte werd beroemd en haar afstammelingen werden voor toen grote bedragen verkocht.

De postduivensport was tot begin van de vorige eeuw eigenlijk een elite sport. Alleen de transportkosten waren al zeer hoog. Langzaam maar zeker werd de sport toegankelijk voor alle lagen van de bevolking door de betere organisatie waaronder het goedkoper worden van het transport.

Postduiven worden geselecteerd op vliegprestaties, gezondheid en andere goede eigenschappen. Deze tracht men vast te leggen door regelmatig terug te kweken op excellente vader- of moederdieren. Door te blijven testen op de vliegprestaties is de gemiddelde kwaliteit van de postduif door de jaren heen enorm verbeterd. De snelheden die door de wedstrijd duiven gemaakt worden liggen gemiddeld tussen de 60 kilometer en 100 kilometer per uur. Met een harde ZW-wind “op de staart” ligt het snelheidsrecord op ruim 150 kilometer per uur.

Ook de postduivensport is met haar tijd meegegaan. Waar vroeger de duiven voorzien werden van de z.g. gummiring om de poot waarna deze na de vlucht in een handmatige klok werd gedeponeerd zodat op de papierenband ( systeem tijdklok) de tijd kon worden afgelezen, tegenwoordig gaat dit alles elektronisch. De duif is voorzien van een chipring met daarin een geheim nummer. Al de duiven van een liefhebber zijn geregistreerd in z.g. terminal. Ieder lid is in het bezit van een terminal. Tijdens het inkorven voor een vlucht wordt de chipring over een inkorfsysteem gehaald waardoor de betreffende duiven geregistreerd zijn voor de betreffende vlucht. Nadat nog enkele verdere handelingen zijn verricht worden de gegevens van alle deelnemende duiven verzonden naar een rekencentrum.  Wanneer de duiven terugkomen van de betreffende vlucht worden alle duiven bij elk lid automatisch geregistreerd in de terminal. Nadat deze in het verenigingslokaal uitgelezen zijn en alvast een verenigingsuitslag is gemaakt worden deze gegevens eveneens elektronisch naar het betreffende rekencentrum gezonden. Deze zorgt voor de diverse uitslagen zoals de uitslag in de regio en afdeling en soms nationaal. Doormiddel van GPS heeft elke duivenliefhebber de zuivere afstand van zijn hok tot elke losplaats.  Vroeger kon men poulen ( gokken ) op zijn eigen duiven. Tegenwoordig gebeurt dit nauwelijks meer behalve bij nationale en internationale concoursen.

De postduivenvereniging Nijkerk heeft ca. 30 leden waarvan 18 leden die actief de wedstrijdsport beoefenen. Het z.g. vliegseizoen start omstreeks begin april en eindigt halverwege september. Tussen deze periode ruien de duiven en worden er jongen mee gekweekt. Voorheen werden de duiven ook in deze periode getraind en vlogen ze vrij rond. Helaas zijn er vanaf enkele decennia geleden op een onnatuurlijke en onverantwoorde wijze roofvogels uitgezet die o.a. in stand worden gehouden door vooral jonge postduiven die een gemakkelijke prooi voor hen vormen. In grote delen van het land zijn zij een plaag voor de postduivenhouders, o.a. op de Veluwe waar de haviken, sperwers en sinds enkele jaren ook door in steden uitgezette slechtvalken de soms kostbare en zorgvuldig gefokte duiven uit de lucht pakken. Aan vertegenwoordigers van de regering is verzocht hier wat aan te doen, voorlopig zonder resultaat met alleen loze beloften.  Behalve in verenigingsverband word

en eveneens, zoals eerder vermeld, wedvluchten gehouden in groter verband t.w. in Rayon A ( =Regio) ca. 300 leden en Afdeling Midden Nederland (ca. 1250 leden ) . Kampioenschappen worden gewonnen door middel van een punten systeem. Eén op de vier deelnemende duiven winnen prijs voor deze kampioenschappen. De vereniging kent kampioenschappen voor de vitesse vluchten ( tot 300 kilometer), midfond vluchten ( 300 tot 500 kilometer ), dagfondvluchten ( tot 750 kilometer ), jonge duiven vluchten ( tot 500 kilometer ) en natoer vluchten ( tot 500 kilometer ). Degene die de meeste punten haalt op al deze onderdelen wordt onaangewezen generaal kampioen. Hiervoor tellen één op de tien gezette duiven. Ook is er een aangewezen kampioenschap per onderdeel en een generaal kampioenschap aangewezen. Hiervoor tellen twee van de bovenste drie duiven van het inschrijfformulier. Tot slot zijn er op alle onderdelen duifkampioenschappen en een duifkampioenschap generaal, dus de beste duif over alle vluchten.

Aart Jan Veldhuizen was over 2018 net als het jaar daarvoor de te kloppen man. Behalve op de natoer vluchten was hij ongenaakbaar en kampioen op alle andere onderdelen zowel aangewezen als onaangewezen. Doordat hij zowel 1e aangewezen als 1e onaangewezen generaal kampioen was kreeg hij eveneens de titel keizer generaal kampioen. Ook bij de duifkampioenschappen was hij niet te verslaan. In het Rayon was hij eveneens op de vitesse- en midfondvluchten 1e of 2e kampioen. Hij had daar behalve nog andere ereplaatsen de 1e en 3e duifkampioen snelheid, kortom hij zal 2018 niet gauw vergeten want ook in de gehele afdeling was hij op diverse onderdelen bij de absolute toppers te vinden. De natoer vluchten waren voor Hareld van Vliet en Esmée Timmer die eveneens op dit onderdeel kampioen waren in de Regio. Ook diverse andere leden van de vereniging wisten zich in de top van regio en afdeling te plaatsen. Voorzitter Geurt Doppenberg reikte met trots de bokalen uit die bij de gewonnen kampioenschappen hoorden. Ook de leden die mede zorggedragen hebben voor een geslaagd jaar werden in het zonnetje gezet. Alie Doppenberg die er altijd is om de leden te voorzien van de altijd aanwezige dorst kreeg enthousiast de handen op elkaar. De vereniging kan terugzien op een geslaagde en goed bezochte feestavond.

Het totaal overzicht van de kampioenschappen is als volgt:

 

VITESSE:

Onaangewezen:                                                                          Aangewezen:

1.          A.J. Veldhuizen                                                             1.           A.J. Veldhuizen

2.           W. van den Born                                                          2.           W. van den Born

3.           H. van Essen                                                                  3.           G.E. Doppenberg

4.           G.E. Doppenberg                                                          4.           H. van Essen

5.           A. Wassink                                                                     5.           A. Wassink

 

Duifkampioen:

1.           A.J. Veldhuizen   met NL 14/1791001

2.           W. van den Born met NL 17/1123759

3.           A.J. Veldhuizen   met NL 15/1541184

4.           A.J. Veldhuizen   met NL 17/1122637

5.           W. van den Born met NL 17/1123775

 

MIDFOND

Onaangewezen:                                                                          Aangewezen:

1.           A.J. Veldhuizen                                                             1.           A.J. Veldhuizen

2.           van Vliet & Timmer                                                      2.           H. van Essen

3.           H. van Essen                                                                  3.           A. Veldhuizen

4.           A. Veldhuizen                                                                4.           Van Vliet & Timmer

5.           Quinten van der Poel                                                   5.           A. Wassink

 

Duifkampioen:

1.           A.J. Veldhuizen met NL 16/1375773

2.           A.J. Veldhuizen  met NL 14/1791001

3.           A.J. Veldhuizen met NL 17/1122667

4.           A. Veldhuizen   met NL 14/1790601

5.           A. Veldhuizen   met NL 16/1376437

 

DAGFOND

Onaangewezen:                                                                          Aangewezen:

1.           A.J. Veldhuizen                                                             1.           A.J. Veldhuizen

2.           H. van Essen                                                                  2.           A. Veldhuizen

3.           A. Veldhuizen                                                                3.           H. van Essen

4.           H.J. van Deuveren                                                        4.           J.G.H. van Grol

5.           J.G.H. van Grol                                                              5.           H.J. van Deuveren

 

Duifkampioen:

1.           A.J. Veldhuizen     met NL 15/1541187

2.           A.J. Veldhuizen     met NL 15/1541170

3.           J.G.H. van Grol      met NL 15/1547243

4.           A. Veldhuizen        met NL 16/1376386

5.           H.J. van Deuveren met NL 14/1795646

 

JONGE DUIVEN

Onaangewezen:                                                                          Aangewezen:

1.           A.J. Veldhuizen                                                             1.           A.J. Veldhuizen

2.           G.E. Doppenberg                                                          2.           G.E. Doppenberg

3.           A. Veldhuizen                                                                3.           W. van den Born

4.           W. van den Born                                                          4.           H.E. van de Bunt

5.           H.E. van de Bunt                                                           5.           A. Veldhuizen

 

Duifkampioen:

1.           A.J. Veldhuizen    met 1747001

2.           A.J. Veldhuizen    met 1747261

3.           G.E. Doppenberg met 5117803

4.           A. Veldhuizen       met 1748104

5.           G.E. Doppenberg met 5117802

 

NATOER

Onaangewezen:                                                                          Aangewezen:

1.           van Vliet & Timmer                                                      1.           Van Vliet & Timmer

2.           A.J. Veldhuizen                                                             2.           A.J. Veldhuizen

3.           W. van den Born                                                          3.           W. van den Born

4.           G.E. Doppenberg                                                          4.           G.E. Doppenberg

5.           J.C. van Vliet                                                                 5.           J.C. van Vliet

 

Duifkampoen:

1.           van Vliet & Timmer met NL 17/1122570

2.           van Vliet & Timmer met NL 17/1122544

3.           W. van den Born met      NL 17/1123775

4.           van Vliet & Timmer met NL 17/1122568

5.           A.J. Veldhuizen met         NL 15/1541200

 

GENERAAL:

Onaangewezen:                                                                          Aangewezen:

1.           A.J. Veldhuizen                                                             1.           A.J. Veldhuizen

2.           G.E. Doppenberg                                                          2.           W. van den Born

3.           H. van Essen                                                                  3.           G.E. Doppenberg

4.           A. Veldhuizen                                                                4.           A. Veldhuizen

5.           W. van den Born                                                          5.           W. van den Born

 

KEIZER GENERAAL KAMPIOEN:

1.           A.J. Veldhuizen

2.           G.E. Doppenberg

3.           W. van den Born

4.           H. van Essen

5.           A. Veldhuizen

 

DUIFKAMPIOEN GENERAAL:

1.           A.J. Veldhuizen met NL 14/1791001

2.           A.J. Veldhuizen met NL 16/1375544

3.           A.J. Veldhuizen met NL 15/1541184

4.           A.J. Veldhuizen met NL 17/1122637

5.           A.J. Veldhuizen met NL 15/1541200